Công văn 3194/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

551
Công văn 3194/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3194/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 17/01/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi
Phú về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt
phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang

thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Đ.T)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 3194/QLD-ĐK ngày 12/02/2018 của Cục Quản Lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực của
giấy đăng ký
lưu hành
Tên cơ sở
sản xuất
thuốc
Tên nguyên
liệu làm thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên

nước sản
xuất
nguyên
liệu

18 SAKUZYAL VD-15281-11 14/12/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Oxcarbazepine USP36 UNITED PHARMA
INDUSTRIES CO.,
LTD.
8F22 Buynow
Technology Mansion.
#23 jiaogong Road.
Hangzhou. Zhejiang,
China 310013
China
21 VENUTEL VD-18102-12 20/12/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Temozolomide USP35 TIANJIN
SHUNYAN FINE
CHEMICALS CO.,
LTD
Tianjin Shunyan Fine
Chemicals Co., Ltd
China
23 HYXURE VD-16720-12 01/08/2018 Công ty CPDP
Đạt Vi Phú
Hydroxyurea BP 2007 UNITED PHARMA
INDUSTRIES CO.,
LTD.
8F22 Buynow
Technology Mansion.
#23 jiaogong Road.
Hangzhou. Zhejiang,
China 310013
China

 

Công văn 3194/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3194_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!