Công văn 3106/QLD-ĐK năm 2018 danh mục dược chất không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

677
Công văn 3106/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 3106/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3106/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khu không phi thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuc trước 01/7/2014.
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề nghị số 99/ĐK-DHT ngày 01/2/2018 của Công ty CPDP Hà Tây;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (LA)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
ính kèm Công văn số: 3106/QLD-ĐK ngày 12/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành n cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu n cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu n nước sản xuất nguyên liệu
1 Indomethacin 25mg VD-15141-11 29/12/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Indomethacin BP 2013 Taizhou Bona Chemical Co., Ltd Waisha Industrial Park Jiaojiang District Taizhou City, Zhejiang. China China

Danh mục này gồm 01 trang, 01 khoản.

Công văn 3106/QLD-ĐK năm 2018 danh mục dược chất không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3106_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!