Công văn 2320/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

1218
Công văn 2320/GSQL-GQ1
Công văn 2320/GSQL-GQ1
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 2320/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2320/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh thành phố.

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Ngày 23/6/2017, Bộ Y tế đã có công văn số 3593/BYT-TB-CT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP dẫn trên. Trên cơ sở tổng hợp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 36/2016/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) đã làm việc trực tiếp và có văn bản số 2104/GSQL-GQ1 ngày 12/9/2017 gửi Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế. Ngày 26/9/2017, Bộ Y tế đã có công văn số 5464/BYT-TB-CT hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh thành phố căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, công văn số 3593/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 và công văn số 5464/BYT-TB-CT ngày 26/9/2017 của Bộ Y tế để thực hiện thủ tục hải quan đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn thực hiện.

(Đính kèm công văn số 5464/BYT-TB-CT ngày 26/9/2017 của Bộ Y tế)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh thành phố được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ1 (3).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Công văn 2320/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

2320_GSQL_GSQ_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng trích nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!