Công văn 21728/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước 01/7/2014

747
Công văn 21728/QLD-ĐK
Công văn 21728/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21728/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước 01/7/2014
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề nghị ngày 07/12/2017 của Công ty CPDP Cửu Long;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tp. ĐKT. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK(LA).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số 21728/QLD-ĐK ngày 21/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Sgiấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất ngun liệu
1 Griseofulvin 500mg VD-16519-12 24/07/2018 Công ty CPDP Cửu Long Griseofulvin BP2013 Inner Mongolia Glint Pharmaceutical North Weixin Road, Hongshan Economic Developing Zone, Chifeng, Inner Mongolia, China China
2 Topralsin VD-16525-12 22/03/2018 Công ty CPDP Cửu Long Oxomemazine Hydrochloride NSX Delta Finochem Pvt.,Ltd Gat No-350, Village Wadivathe Tai Igatpuri Dist Nashik India
3 Topralsin VD-16525-12 22/03/2018 Công ty CPDP Cửu Long Guaifenesin USP38 Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co.,Ltd. Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang 317 016, China China
4 Topralsin VD-16525-12 22/03/2018 Công ty CPDP Cửu Long Paracetamol BP2014 Anqiu Lu’an Pharmaceutical No 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong China
5 Panalganeffer150 VD-16523-12 04/04/2018 Công ty CPDP Cửu Long Paracetamol USP38 Granules India Limited H.No: 6-5&6-11, Temple Road, Bonthapally, Jinnaram Mandal, Medak Distric-502 313, Telangana India
6 Methionin 250 mg VD-13784-11 24/07/2018 Công ty CPDP Cửu Long DL- Methionin EP8 Hebei Huayang Biological Technology Co.,LTD No. 645 Fuyang East Road, Jizhou Distric, Hengshui City, Hebei Province China
7 Methionin 250 mg VD-13786-11 24/07/2018 Công ty CPDP Cửu Long DL- Methionin EP8 Hebei Huayang Biological Technology Co.,LTD No. 645 Fuyang East Road, Jizhou Distric, Hengshui City, Hebei Province China
8 Tetracyclin 500 mg VD-15129-11 04/04/2018 Công ty CPDP Cửu Long Tetracyclin EPS Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co. LTD No. 1 Qiyuan Str. WangYuan Industrial Area, YingChuan Ningxia China
9 Ailaxon VD-16516-12 04/04/2018 Công ty CPDP Cửu Long Paracetamol USP38 Granules India Limited H.No: 6-5&6-11, Temple Road, Bonthapally, jinnaram Mandal, Medak Distric-502 313, Telangana India
10 Ailaxon VD-16516-12 04/04/2018 Công ty CPDP Cửu Long Ibuprofen BP2016 lOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited Village Fatehgarh Channa, Mansa Road (Trident Complex) District-Barnala, 148101 State-Punjab India

Danh mục này gồm 2 trang, 10 khoản

Công văn 21728/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước 01/7/2014

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

21728_QLD_ĐK_2017_VNRAS 21728_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!