Công văn 19867/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc không yêu cầu GPNK

866
Công văn 19867/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc không yêu cầu GPNK
Công văn 19867/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc không yêu cầu GPNK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19867/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 365/UIP-2017 đề ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH United International Pharma về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK (công bố bổ sung).

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 10 nguồn nguyên liệu đã được công bố theo công văn số 10388/QLD-ĐK ngày 19/07/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin diện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đê cơ sở biêt và thực hiện./.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc  

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

1 Enervon VD-15958-11 28/11/2017 Công ty TNHH United International Pharma Niacinamide USP 30
2 Enervon VD-15958-11 28/11/2017 Công ty TNHH United International Pharma Calcium

pantohenate

USP 30
3 Enervon VD-15958-11 28/11/2017 Công ty TNHH United International Pharma Calcium

pantohenate

USP 30
4 Enervon VD-15958-11 28/11/2017 Công ty TNHH United International Pharma Pyridoxine HC1 USP 30
5 Enervon VD-15958-1 1 28/11/2017 Công ty TNHH United International Pharma Pyridoxine HC1 USP 30
6 Enervon VD-15958-1 1 28/11/2017 Công ty TNHH United International Pharma Cyanocobalamin USP 37
7 E-zinc VD-15307-11 18/08/2017 Công ty TNHH United International Pharma  Zinc sulphate monohydrate USP 32
8 Lifezar VD-16171-11 30/12/2017 Công ty TNHH United International Pharma

Losartan potasium

 TC NSX
9 Vascam VD-16175-11 30/12/2017 Công ty TNHH United International Pharma

Amlodipine besilate

 EP 8.0
10 Clazic SR VD-16447-12 14/03/2018 Công ty TNHH United International Pharma Gliclazide  BP 2014

Công văn 19867/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

19867_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!