Công văn 186/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

868
Công văn 186/QĐ-QLD
Công văn 186/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 186/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 186/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

n cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 25/3/2015 tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm HUILE D’ARGAN SHAMPOO RIPARATORE IDRATANTE – REPARING AND HYDRATING SHAMPOO nhãn hàng KLÉRAL SYSTEM (Số công bố 65611/12/CBMP-QLD ngày 04/9/2012).

Tên và địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt (Địa chỉ: Số 171, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ Đẹp Việt, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Công văn 186/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

VĂN BẢN DẠNG WORD: 186_QD_QLD_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!