Công văn 17583/QLD-KD năm 2018 thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase điều trị ung thư

800
Công văn 17583/QLD-KD năm 2018
Công văn 17583/QLD-KD năm 2018
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 17583/QLD-KD
V/v thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase điều trị ung thư
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Hiện nay, Cục Quản lý Dược nhận được phản ánh của một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc thiếu thuốc có chứa hoạt chất L-Asparaginase để điều trị ung thư cho người bệnh.

Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc có chứa hoạt chất L-Asparaginase đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của bệnh viện, Cục Quản lý Dược đề nghị:

  1. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có nhu cầu sử dụng thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase chủ động liên hệ với các công ty nhập khẩu để kịp thời đặt hàng, lập dự trù.
  2. Các công ty xuất nhập khẩu thuốc hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh lập dự trù đối với thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase theo quy định, khẩn trương tổng hợp nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh và lập Hồ sơ nhập khẩu thuốc này gửi về Cục Quản lý Dược. Khi nhận được Hồ sơ nhập khẩu, Cục Quản lý Dược sẽ ưu tiên xem xét giải quyết và cấp giấy phép nhập khẩu ngay sau khi hồ sơ đạt yêu cầu để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của bệnh viện.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ (để thực hiện);
– Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

Công văn 17583/QLD-KD năm 2018 về việc thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase điều trị ung thư.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

17583_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!