Công văn 15513/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT yêu cầu GPNK

784
Công văn 15513/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 15513/QLD-ĐK năm 2018
4/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15513/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đt 159.
Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm) – Đợt 159.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Phòng QLKDD (để p/h);
– Tổng Cục hải Quan (để ph/h);
– Website của Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐKT (TN).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 15513/QLD-ĐK ngày 07/8/2018)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của ngun liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ ssản xuất nguyên liu Tên nước sản xuất nguyên liệu
3 Lungastic 10 VD-28551-17 19/09/2022 Công ty TNHH HASAN – DERMAPHARM Bambuterol hydroclorid EP 8 Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. Cheongju Plant, 53, Gongdan-ro 98 beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk- do Korea
2 Lungastic 20 VD-28564-17 19/09/2022 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Bambuterol hydroclorid EP 8 Ildong Pharmaceutical Co., Ltd. Cheongju Plant, 53, Gongdan-ro 98 beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk- do Korea

Danh mục này có 01 trang gồm 02 khoản./.

Công văn 15513/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 159.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

15513_QLD_ĐK_2018_VNRAS

15513_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!