Công văn 13443/QLD-MP thực hiện công tác kiểm tra giám sát chất lượng

621
Công văn 13443/QLD-MP
Công văn 13443/QLD-MP
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 13443/QLD-MP

V/v thực hiện công tác kiểm tra,
giám sát chất lượng mỹ phẩm

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng mỹ phẩm đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu và giám sát chất lượng mỹ phẩm lưu hành trên thị trường, đã thu được kết quả tốt, đảm bảo các sản phẩm mỹ phẩm an toàn, hiệu quả và đạt chất lượng. Trong quá trình thực thi, một số tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm không chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật, không hợp tác với cơ quan quản lý, thậm chí cản trở cơ quan thực thi pháp luật khi thi hành công vụ.

Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điều 12, Điều 16). Đồng thời, các tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm phải thực hiện các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra về chất lượng mỹ phẩm (Khoản 6, Điều 48 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm).

Để công tác quản lý nhà nước về mỹ phẩm được thuận lợi, Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  1. Tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn các đơn vị sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện quy định của nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm lưu thông trên thị trường.
  2. Phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và các quy định khác có liên quan.
  3. Đề nghị các Sở Y tế thông báo cho các cơsở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn biết, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

13443_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!