Công văn 10802/QLD-GT hồ sơ mời đấu thầu thuốc

653
Công văn 10802/QLD-GT hồ sơ mời đấu thầu thuốc
Công văn 10802/QLD-GT hồ sơ mời đấu thầu thuốc
Đánh giá
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 10802/QLD-GT

V/v hồ sơ mời thầu mua sắm thuốc của Hội đồng đấu thầu thuộc công ty dược phẩm quốc gia của Srilanka

Hà Nội ngày 11 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

  • Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam;
  • Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP;
  • Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược.

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế nhận được Công hàm số 152/2018 ngày 16/05/2018 của Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Srilanka về việc hô sơ mời thầu mua sắm thuốc của Hội đồng đấu thầu thuộc Tổng công ty dược phấm quốc gia của Srilanka.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thông báo cho các doanh nghiệp quan tâm./.

 

  KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN TẤT ĐẠT

 

 

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 10802_QLD_GT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!