CÔNG VĂN SỐ 101 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

629
công văn 101 /QLD-ĐK
công văn 101 /QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 101 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không
phải thực hiện việc cấp phép nhập
khẩu của thuốc trong nước
đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khâu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo đế các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Trương Quốc Cường (để b/c);                                TUQ.CỤC TRƯỞNG
  • Các Phó Cục trường (để b/c);                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC
  • ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);                                Đỗ Minh Hùng
  • Phòng QLKDD (để phối hợp);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐẰNG  KÝ LƯU  HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU 

(Đính kèm Công văn số: 101 /QLD-ĐK ngày 08/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lục cũa giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sờ sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Ceframid 1000 VD-22938-15 09/09/2020 Công ty cồ phần dược phẩm Minh Dân Cephalexin

monohydrate

DĐVN IV DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain, SA Pollgono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130, Barcelona, Spain Spain
2 Benzathin penicilin G 1.200.000 IU VD-25206-16 05/09/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Benzathyl

benzylpenicilin

USP35 North China Pharmaceutical Corporation Group Semisyntech Co., Ltd No.8 Xingye Street, Shijiazhuang Economic & Technical Development Zone, Shijiazhuang, China China

 

CÔNG VĂN SỐ 101 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI CẤP PHÉP NHẬP KHẨU.

VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]101_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!