Công văn 3938/QLD-CL về việc công bố đợt 21 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

2074
Công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 3938/QLD-CL về việc công bố đợt 21 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 3938/QLD-CL
V/v công bố đợt 21 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.

Thực hiện quy định tại Công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần Công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Công bố Đợt 21 – Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
a) Rút tên của 02 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược:
– Intas Pharmaceuticals Ltd. – INDIA;
– Young IL Pharm. Co., Ltd. – KOREA.
b) Bổ sung 03 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm:
– Reman Drug Laboratories Ltd. – BANGLADESH (Hậu kiểm);
– Miracle Labs (P) Ltd. – INDIA (Hậu kiểm);
– Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd. – KOREA (Hậu kiểm).
2. Danh sách cập nhật Đợt 21 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được dăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
3. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.

VĂN BẢN GỐC: [sociallocker id=7424]CV_gửiSYT-Công_bố_Blacklist_Đợt.21[/sociallocker]

Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu

(Theo CV 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 và 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014)
Đợt 21: Cập nhật đến ngày 15/03/2017

DANH SÁCH CÔNG TY VI PHẠM ĐỢT 21: DSCSSX_thuốc_NK_VPCL-Đợt.21

Công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng đợt 21

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!