Công văn 2165/QLD-VP thông báo việc trả giấy phép lưu hành sản phẩm (MA)

2505
trả giấy phép lưu hành sản phẩm
5/5 - (5 bình chọn)

Công văn 2165/QLD-VP thông báo việc trả giấy phép lưu hành sản phẩm (MA)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2165/QLD-VP
V/v thông báo việc trả giấy phép lưu hành sản phẩm
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017
 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược

Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực Dược, Cục Quản lý Dược xin thông báo việc trả giấy phép lưu hành sản phẩm (MA) cho các thuốc đã được cấp số đăng ký, cụ thể như sau:

– Đối với các thuốc thuộc danh mục cấp số đăng ký có Quyết định ký ban hành trước ngày 25/7/2016 và các thuốc xin cấp lại MA trước ngày 25/7/2016, việc trả và nhận MA vẫn được thực hiện tại Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam.

– Đối với các thuốc thuộc danh mục cấp số đăng ký có Quyết định ký ban hành sau ngày 25/7/2016 và các thuốc xin cấp lại MA sau ngày 25/7/2016, Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành trả MA tại Văn phòng Cục Quản lý Dược. Đề nghị các đơn vị liên hệ Bộ phận một cửa Cục Quản lý Dược để nhận giấy phép lưu hành sản phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ Trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Lưu: VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

VĂN BẢN GỐC: [sociallocker id=7424]2165_QLD_VP_VNRAS[/sociallocker]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 2165_QLD_VP_VNRAS

Thông báo việc trả giấy phép lưu hành sản phẩm (MA)

Công văn 2165/QLD-VP thông báo việc trả giấy phép lưu hành sản phẩm (MA)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2165/QLD-VP
V/v thông báo việc trả giấy phép lưu hành sản phẩm
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017
 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược

Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực Dược, Cục Quản lý Dược xin thông báo việc trả giấy phép lưu hành sản phẩm (MA) cho các thuốc đã được cấp số đăng ký, cụ thể như sau:

– Đối với các thuốc thuộc danh mục cấp số đăng ký có Quyết định ký ban hành trước ngày 25/7/2016 và các thuốc xin cấp lại MA trước ngày 25/7/2016, việc trả và nhận MA vẫn được thực hiện tại Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam.

– Đối với các thuốc thuộc danh mục cấp số đăng ký có Quyết định ký ban hành sau ngày 25/7/2016 và các thuốc xin cấp lại MA sau ngày 25/7/2016, Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành trả MA tại Văn phòng Cục Quản lý Dược. Đề nghị các đơn vị liên hệ Bộ phận một cửa Cục Quản lý Dược để nhận giấy phép lưu hành sản phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ Trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Lưu: VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

VĂN BẢN GỐC: 2165_QLD_VP_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 2165_QLD_VP_VNRAS

Thông báo việc trả giấy phép lưu hành sản phẩm (MA)

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!