Home Tags Vaccin

Tag: vaccin

QUYẾT ĐỊNH 285/QĐ-QLD DANH MỤC 6 VẮC XIN ĐỢT 33

0
Quyết định 285/QĐ-QLD Danh mục 6 vắc xin đợt 33 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

QUYẾT ĐỊNH 571/QĐ-QLD DANH MỤC 01 VẮC XIN

0
QUYẾT ĐỊNH 571/QĐ-QLD DANH MỤC 01 VẮC XIN ĐỢT 34 BỔ SUNG BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

VẮC XIN UỐN VÁN BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td)

0
VẮC XIN UỐN VÁN BẠCH HẦU HẤP PHỤ (Td) Vắc xin uốn ván bạch hầu (Td) là vắc xin phối hợp từ giải độc tố...

VARIVAX vaccin virus thủy đậu sống

0
VARIVAX vaccin virus thủy đậu sống VARIVAX® (Refrigerated) là vaccin virus sống, giảm độc lực (chế phẩm đông khô của chủng Oka/Merck của virus thủy...

QUYẾT ĐỊNH 647/QĐ-QLD DANH MỤC 02 VẮC XIN

0
QUYẾT ĐỊNH 647/QĐ-QLD DANH MỤC 02 VẮC XIN ĐỢT 29 BỔ SUNG BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
0868.552.633