ứng dụng công nghệ thông tin Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags ứng dụng công nghệ thông tin

Tag: ứng dụng công nghệ thông tin

Công văn 250/KH-BYT năm 2018 kế hoạch Triển khai ứng dụng...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 250/KH-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm...

Công văn 102/CNTT-YTĐTI năm 2018 tăng cường ứng dụng CNTT tại...

BỘ Y TẾ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/CNTT-YTĐTI V/v tăng cường...