Home Tags Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Tag: thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Quyết định 2091/QĐ-BYT năm 2018 thực hành tiết kiệm, chống lãng...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2091/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm...
0868.552.633