thanh tra chống hàng giả Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thanh tra chống hàng giả

Tag: thanh tra chống hàng giả

Công văn 11931/QLD-TTRA tăng cường công tác thanh tra chống gian...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc   Số:11931/QLD-TTra V/v tăng cường đấu tranh...