quản lý thực phẩm chức năng Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Quản lý thực phẩm chức năng

Tag: quản lý thực phẩm chức năng

Phụ lục Nghị định số 15/2018/NĐ-CP chi tiết Luật An toàn...

Phụ lục Nghị định số 15/2018/NĐ-CP chi tiết Luật An toàn thực phẩm PHỤ LỤC I (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02...

Thông tư 43/2014/TT-BYT quy định quản lý thực phẩm chức năng

Thông tư 43/2014/TT-BYT quy định quản lý thực phẩm chức năng BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Các yêu cầu chung đối với thực phẩm chức năng

Các yêu cầu chung đối với thực phẩm chức năng Theo thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 quy định về quản lý...

Các yêu cầu đối với thực phẩm bổ sung

Các yêu cầu đối với thực phẩm bổ sung Theo thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 quy định về quản lý thực...

Các yêu cầu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Các yêu cầu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Theo thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 quy định về quản...

Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014...