Home Tags Phòng chống HIV AIDS

Tag: phòng chống HIV AIDS

GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN...

0
Tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

QUYẾT ĐỊNH 4757/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG XÂY DỰNG KẾ...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4757/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm...
0868.552.633