luật dược 2016 Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Luật dược 2016

Tag: luật dược 2016

Một số điểm mới trong Luật Dược 105/2016/QH13

Một số điểm mới trong Luật Dược 105/2016/QH13 I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT 1. Tiếp tục thể chế hoá đường lối, chủ trương,...

Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi...

Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dược CHÍNH PHỦ _______   Số: 54/2017/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...