hướng dẫn chẩn đoán diều trị và dự phòng lao Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Hướng dẫn chẩn đoán diều trị và dự phòng lao

Tag: hướng dẫn chẩn đoán diều trị và dự phòng lao

Quyết định 3126/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, dự phòng...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3126/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm...