dự thảo thông tư GSP Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dự thảo thông tư GSP

Tag: dự thảo thông tư GSP

Dự thảo THÔNG TƯ Quy định về Thực hành tốt bảo...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:           /2018/TT-BYT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018   THÔNG TƯ Quy...

Dự thảo thông tư GSP

Dự thảo thông tư GSP quy định áp dụng tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc” và kiểm...