Home Tags Dữ liệu đầu ra

Tag: dữ liệu đầu ra

Quyết định 4210/QĐ-BYT quy định chuẩn và định dạng dữ liệu

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   Số:4210/QĐ-BYT                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           ...