Home Tags đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

Tag: đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

Công văn 15356/QLD-CL năm 2018 đình chỉ lưu hành thuốc không...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15356/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...

Công văn 14545/QLD-CL năm 2018 đình chỉ lưu hành thuốc không...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14545/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...

Công văn 14542/QLD-CL năm 2018 đình chỉ lưu hành thuốc không...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14542/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...
0868.552.633