Home Tags Công ty Novartis Pharma

Tag: Công ty Novartis Pharma

Công văn 20510/QLD-CL thuốc giả Voltaren

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20510/QLD-CL V/v thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô...
0868.552.633