Quyết định số 758/QĐ-QLD ngày 13/10/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 8)

406
Quyết định số 758/QĐ-QLD ngày 13/10/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 8)
Ngày 13/10/2023 Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 758/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 8)
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 758 /QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 8)

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Công văn số 429/BYT-QLD ngày 01/02/2023 của Bộ Y tế về việc
triển khai thực hiện Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 8), cụ thể như sau:
Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước được công bố
tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được công bố tại Điều 1 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/home, Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: https://dav.gov.vn và được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt công bố tiếp theo.

Thông tin chi tiết của từng thuốc, nguyên liệu làm thuốc được tra cứu theo số đăng ký công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index.

Điều 3. Trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính, sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành đã được cấp, doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Cục Quản lý Dược với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc, nguyên liệu làm thuốc được công bố tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 5;
– BT. Đào Hồng Lan (để b/c);
– TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
– Cục trưởng (để b/c);
– Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế GTVT – Bộ Giao thông vận tải;
– Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
– Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;
– Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty CP;
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia;
– Cục QLD: P.QLKDD, P.QLCLT, P.PCHN, P.QLGT;
Website Bộ Y tế; Website Cục Quản lý Dược;
– Lưu: VT, ĐKT (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thành Lâm

 

Phụ lục

DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TRONG NƯỚC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TỪ NGÀY HẾT HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 8)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-QLD ngày 13/10/2023 của Cục Quản lý Dược)

(*) Ghi chú: Các thuốc khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 80/2023/QH15 đang được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt Quyết định tiếp theo.

STT Số đăng ký Tên thuốc Cơ sở đăng ký Cơ sở sản xuất
1 VD-31065-18 A.T Loperamid 2 mg Công ty Cổ phần Dược phẩm
An Thiên
Công ty cổ phần dược phẩm An
Thiên
2 VD-31066-18 A.T Olanzapine ODT 15mg Công ty Cổ phần Dược phẩm
An Thiên
Công ty cổ phần dược phẩm An
Thiên
3 VD-31286-18 Acid tranexamic 250mg/5ml Công ty cổ phần dược vật tư y tế
Hải Dương
Công ty cổ phần dược vật tư y tế
Hải Dương
4 VD-31257-18 Acyclovir 400 mg Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
5 VD-31060-18 Agidolgen Công ty cổ phần dược phẩm
Agimexpharm
Chi nhánh công ty cổ phần dược
phẩm Agimexpharm- Nhà máy
sản xuất dược phẩm
Agimexpharm
6 VD-31061-18 Agimepzol 40 Công ty cổ phần dược phẩm
Agimexpharm
Chi nhánh công ty cổ phần dược
phẩm Agimexpharm- Nhà máy
sản xuất dược phẩm
Agimexpharm
7 VD-31062-18 Agitritine 100 Công ty cổ phần dược phẩm
Agimexpharm
Chi nhánh công ty cổ phần dược
phẩm Agimexpharm- Nhà máy
sản xuất dược phẩm
Agimexpharm
8 VD-31421-18 Alaxan FR Công ty TNHH United
International Pharma
Công ty TNHH United
International Pharma
9 VD-31327-18 Albutol Công ty cổ phần Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco
10 VD-31221-18 Alkidazol Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
11 VD-31383-18 Alphadaze-4200 Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
12 VD-31137-18 Amariston Công ty cổ phần dược phẩm
Nam Hà
Công ty cổ phần dược phẩm
Nam Hà
13 VD-31358-18 Ambroxol Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
14 VD-31039-18 Amitriptylin 25mg Công ty cổ phần dược Danapha Công ty cổ phần dược Danapha
15 VD-31207-18 Antiartrein Công ty cổ phần dược phẩm
Tipharco
Công ty cổ phần dược phẩm
Tipharco
16 VD-31408-18 Aphargen Công ty TNHH MTV 120
Armephaco
Công ty TNHH MTV 120
Armephaco
17 VD-31024-18 Apidogrel 75 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
18 VD-31025-18 Apifexo 120 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
19 VD-31026-18 Apifexo 180 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
20 VD-31027-18 Apifexo 60 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
21 VD-31028-18 Apiryl 1 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
22 VD-31029-18 Apiryl 2 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
23 VD-31030-18 Apiryl 3 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
24 VD-31031-18 Apiryl 4 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
25 VD-31359-18 Aquiril MM 20 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
26 VD-31360-18 Aquiril MM 5 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
27 VD-31122-18 Arbuntec 8 Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
28 VD-31161-18 Argibu 300 Công ty cổ phần dược phẩm
SaVi
Công ty cổ phần dược phẩm
SaVi
29 VD-31220-18 Asicurin 5000 Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
30 VD-31067-18 Asopus 200 Công ty Cổ phần Dược phẩm
An Thiên
Công ty cổ phần dược phẩm An
Thiên
31 VD-31068-18 Asopus 300 Công ty Cổ phần Dược phẩm
An Thiên
Công ty cổ phần dược phẩm An
Thiên
32 VD-31328-18 Atheren Công ty cổ phần Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco
33 VD-31069-18 Atidaf 250 Công ty Cổ phần Dược phẩm
An Thiên
Công ty Cổ phần Dược phẩm
An Thiên
34 VD-31070-18 Atisyrup zinc Công ty Cổ phần Dược phẩm
An Thiên
Công ty Cổ phần Dược phẩm
An Thiên
35 VD-31379-18 Atmurcat Công ty TNHH dược phẩm Anh
Thy
Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
36 VD-31164-18 Atobe Công ty cổ phần dược phẩm
Song Vân
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
37 VD-31349-18 Avacno Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
38 VD-31123-18 Azubin Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
39 GC-310-18 Basicillin 100mg Công ty Medochemie Ltd Công ty TNHH Medochemie
(Viễn Đông)
40 VD-31037-18 Becamlodin Công ty Cổ phần Dược
Becamex
Công ty Cổ phần Dược
Becamex
41 VD-31101-18 Berberin Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Nội
Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Nội
42 VD-31302-18 Berberin clorid 10mg Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
43 VD-31259-18 Betamethason Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
44 VD-31237-18 Betriol Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
45 VD-31012-18 Bicapain Công ty TNHH BRV
Healthcare
Công ty TNHH BRV
Healthcare
46 VD-31210-18 Bicelor 250 Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
47 VD-31296-18 Bidiferon Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
48 VD-31297-18 Bidizem 60 Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
49 VD-31013-18 Biviven Công ty TNHH BRV
Healthcare
Công ty TNHH BRV
Healthcare
50 VD-31144-18 Broncemuc 100 Công ty Cổ phần Dược phẩm
OPV
Công ty Cổ phần Dược phẩm
OPV
51 VD-31124-18 Budba Fort Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
52 VD-31042-18 Buvisol Công ty cổ phần dược Danapha Công ty cổ phần dược Danapha
53 VD-31105-18 Calci – D3 Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
54 VD-31337-18 Calci D chewing Công ty cổ phần SPM Công ty cổ phần SPM
55 VD-31417-18 Calcium-Nic extra Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
56 VD-31014-18 Cao đặc Actiso (1:35) Công ty Cổ phần BV Pharma Công ty Cổ phần BV Pharma
57 VD-31015-18 Cao khô cỏ nhọ nồi (1:11) Công ty Cổ phần BV Pharma Công ty Cổ phần BV Pharma
58 VD-31016-18 Cao khô kim ngân hoa (1:5) Công ty Cổ phần BV Pharma Công ty Cổ phần BV Pharma
59 VD-31017-18 Cao khô Ngưu Tất (1:5) Công ty Cổ phần BV Pharma Công ty Cổ phần BV Pharma
60 VD-31056-18 Cardogrel Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 Công ty cổ phần dược phẩm 2/9
61 VD-31018-18 Carhurol 10 Công ty TNHH BRV
Healthcare
Công ty TNHH BRV
Healthcare
62 VD-31019-18 Carhurol 20 Công ty TNHH BRV
Healthcare
Công ty TNHH BRV
Healthcare
63 VD-31361-18 Casathizid MM 32/12,5 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
64 VD-31231-18 Cefaclor 500mg Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
65 VD-31232-18 Cefadroxil 500mg Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
66 VD-31329-18 Cefastad 250 Công ty cổ phần Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco
67 VD-31330-18 Cefastad 500 Công ty cổ phần Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco
68 VD-31211-18 Cefazolin 2g Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
69 VD-31212-18 Cefradin 500mg Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
70 VD-31331-18 Celorstad 250mg Công ty cổ phần Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco
71 VD-31306-18 Ceracept 0,75g Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
72 VD-31307-18 Ceracept 1,5g Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
73 VD-31276-18 Chlorpheniramin maleat Công ty cổ phần dược Trung
ương Mediplantex
Công ty cổ phần dược Trung
ương Mediplantex
74 VD-31277-18 Chlorpheniramin maleat Công ty cổ phần dược Trung
ương Mediplantex
Công ty cổ phần dược Trung
ương Mediplantex
75 VD-31278-18 Chlorpheniramin maleat Công ty cổ phần dược Trung
ương Mediplantex
Công ty cổ phần dược Trung
ương Mediplantex
76 VD-31350-18 Ciacilove Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
77 VD-31308-18 Cimetidine MKP 300 Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
78 VD-31395-18 Clarithromycin Stada 250 mg Công ty TNHH LD Stellapharm Chi nhánh Công ty TNHH LD
Stellapharm- Chi nhánh 1
79 VD-31280-18 Clindamycin 300mg Công ty cổ phần dược và vật tư
y tế Bình Thuận
Công ty cổ phần dược và vật tư
y tế Bình Thuận
80 VD-31079-18 Clorpheniramin 4 Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
81 VD-31263-18 Clorpheniramin maleat 4mg Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
82 VD-31125-18 Cragbalin 150 Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
83 VD-31126-18 Creutan 6.25 Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
84 VD-31322-18 Cttproxim 200 Công ty cổ phần liên doanh
dược phẩm Éloge France Việt
Nam
Công ty cổ phần liên doanh
dược phẩm Éloge France Việt
Nam
85 VD-31223-18 Dazofort Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
86 VD-31265-18 Deberinat Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
87 VD-31401-18 Degicosid 4 Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
88 VD-31266-18 Dexamethason 0,5 mg Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
89 VD-31392-18 DH-Metglu XR 500 Công ty TNHH HasanDermapharm Công ty TNHH HasanDermapharm
90 VD-31127-18 Dicsep Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
91 VD-31054-18 Diệp hạ châu – HT Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh
92 VD-31174-18 Diệp hạ châu Vinaplant Công ty cổ phần dược phẩm
Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm
Thành Phát
93 VD-31393-18 Dismin 500 Công ty TNHH HasanDermapharm Công ty TNHH HasanDermapharm
94 VD-31309-18 Disolvan Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
95 VD-31281-18 Domperidon Công ty cổ phần dược và vật tư
y tế Bình Thuận
Công ty cổ phần dược và vật tư
y tế Bình Thuận
96 VD-31224-18 Dopharen 125 Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
97 VD-31227-18 Effetalvic 250 Công ty cổ phần dược phẩm
trung ương VIDIPHA
Chi nhánh công ty cổ phần dược
phẩm Trung ương Vidipha Bình
Dương
98 VD-31338-18 Erxib 60 Công ty cổ phần SPM Công ty cổ phần SPM
99 VD-31128-18 Eslatinb 20 Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
100 VD-31416-18 Ethihad Công ty TNHH Sunny Inter
Pharma
Công ty TNHH MTV Dược
phẩm 150 Cophavina
101 VD-31362-18 Etivas 10 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
102 VD-31363-18 Etivas 20 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
103 VD-31213-18 Fabadola 300 Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
104 VD-31214-18 Fabathio 300 inf Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
105 VD-31095-18 Farzincol F Công ty cổ phần dược phẩm
dược liệu Pharmedic
Công ty cổ phần dược phẩm
dược liệu Pharmedic
106 VD-31323-18 Fezidat Công ty cổ phần liên doanh
dược phẩm Éloge France Việt
Nam
Công ty cổ phần liên doanh
dược phẩm Éloge France Việt
Nam
107 VD-31230-18 Flatovic Công ty cổ phần dược phẩm
Trường Thọ
Chi nhánh
Công ty cổ phần
dược phẩm Trường Thọ
108 VD-31153-18 Fluneopas Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
109 VD-31324-18 Franvit 3B Công ty cổ phần liên doanh
dược phẩm Éloge France Việt
Nam
Công ty cổ phần liên doanh
dược phẩm Éloge France Việt
Nam
110 VD-31311-18 Furosemide Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
111 VD-31121-18 Gefori Công ty cổ phần dược phẩm
Liviat
Công ty cổ phần Dược phẩm
Phong Phú – Chi nhánh nhà máy
Usarichpharm
112 VD-31154-18 Gel xoa bóp con gấu Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
113 VD-31402-18 Gelactive Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
114 VD-31238-18 Ginkgo Biloba 80mg Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
116 VD-31048-18 Hacimux 200 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
117 VD-31411-18 Hamega Công ty TNHH Nam Dược Công ty TNHH Nam Dược
118 VD-31072-18 Hantacid Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
119 VD-31106-18 Harine Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
120 VD-31032-18 Hatadin Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
121 VD-31107-18 Henazepril 10 Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
122 VD-31011-18 Hexilivi Công ty cổ phần 23 tháng 9 Công ty cổ phần 23 tháng 9
123 VD-31332-18 Histigo 16mg Công ty cổ phần Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco
124 VD-31320-18 Homtamin Công ty cổ phần Korea United
Pharm. Int l
Công ty cổ phần Korea United
Pharm. Int l
125 VD-31148-18 Ibisaol Công ty Cổ phần dược phẩm
Phúc Long
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
126 VD-31233-18 Ibuprofen 400 Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
127 VD-31117-18 Imefed IMP 625mg Công ty cổ phần dược phẩm
Imexpharm
Chi nhánh công ty cổ phần dược
phẩm Imexpharm Nhà máy
kháng sinh công nghệ cao Vĩnh
Lộc
128 VD-31115-18 Imetoxim 2g Công ty cổ phần dược phẩm
Imexpharm
Chi nhánh 3-Công ty cổ phần
dược phẩm Imexpharm tại Bình
Dương
129 VD-31116-18 Imexime 50 Công ty cổ phần dược phẩm
Imexpharm
Chi nhánh 3-Công ty cổ phần
dược phẩm Imexpharm tại Bình
Dương
130 VD-31085-18 Kagawas-300 Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
131 VD-31073-18 Ketofen-Drop Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
132 VD-31102-18 Kidz kream Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Nội
Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Nội
133 VD-31394-18 Kim tiền thảo Orgalife Công ty TNHH Khoa học Dinh
dưỡng Orgalife
Công ty cổ phần thương mại
dược VTYT Khải Hà
134 VD-31385-18 Konicmax Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
135 VD-31351-18 Kymbokuld Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
136 VD-31339-18 Lamotel 40 Công ty cổ phần SPM Công ty cổ phần SPM
137 VD-31086-18 Lampar Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
138 VD-31087-18 Larrivey Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
139 VD-31088-18 Lefvox-750 Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
140 VD-31391-18 Levaked Công ty TNHH Dược phẩm
Vĩnh Tường Phát
Công ty cổ phần Dược phẩm
Phong Phú – Chi nhánh nhà máy
Usarichpharm
141 VD-31344-18 Levigatus Công ty cổ phần Traphaco Công ty TNHH Traphaco Hưng
Yên
142 VD-31352-18 Levlong Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
143 VD-31074-18 Levof-BFS 250 mg Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
144 VD-31396-18 Levofloxacin Stada 250 mg Công ty TNHH LD Stellapharm Chi nhánh Công ty TNHH LD
Stellapharm- Chi nhánh 1
145 VD-31301-18 Lidocain Kabi 2% Công ty Cổ phần Fresenius Kabi
Việt Nam
Công ty Cổ phần Fresenius Kabi
Việt Nam
146 VD-31225-18 Linanrex Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
147 VD-31038-18 Lincomycin 500mg Công ty Cổ phần Dược
Becamex
Công ty Cổ phần Dược
Becamex
148 VD-31049-18 Lipi-Safe Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
149 VD-31380-18 Lipodis 10/10 Công ty TNHH Dược phẩm
Glomed
Công ty TNHH Dược phẩm
Glomed
150 VD-31381-18 Lipodis 10/20 Công ty TNHH Dược phẩm
Glomed
Công ty TNHH Dược phẩm
Glomed
151 VD-31397-18 Lirystad 75 Công ty TNHH LD Stellapharm Chi nhánh Công ty TNHH LD
Stellapharm- Chi nhánh 1
152 VD-31353-18 Lodegald-ACE Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
153 VD-31354-18 Lodegald-Carbo Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
154 VD-31355-18 Lodegald-Col Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
155 VD-31356-18 Lodegald-Para Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
156 VD-31252-18 Lucikvin Công ty cổ phần dược phẩm
Vĩnh Phúc
Công ty cổ phần dược phẩm
Vĩnh Phúc
157 VD-31089-18 Lufogel Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
158 VD-31033-18 Lyapi 150 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
159 VD-31151-18 Mabza Công ty cổ phần Dược phẩm
Phương Đông
Công ty cổ phần Dược phẩm
Phương Đông
160 VD-31064-18 Maxxhepa Urso 200 Công ty cổ phần dược phẩm
Ampharco U.S.A
Công ty cổ phần dược phẩm
Ampharco U.S.A
161 VD-31283-18 Mebendazol 500 Công ty cổ phần dược
Vacopharm
Công ty cổ phần dược
Vacopharm
162 VD-31341-18 Meceta Công ty cổ phần tập đoàn
Merap
Công ty cổ phần tập đoàn
Merap
163 VD-31382-18 Medsidin 300 Công ty TNHH Abbott
Heathcare Việt Nam
Công ty TNHH Abbott
Heathcare Việt Nam
164 VD-31312-18 Mekopora Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
165 VD-31080-18 Meloxicam 15 Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
166 VD-31081-18 Meloxicam 7.5 Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
167 VD-31075-18 Memoback 4mg Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
168 VD-31333-18 Merocam inj. Công ty cổ phần Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco
169 VD-31364-18 Meyerafil Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
170 VD-31366-18 Meyerglirid Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
171 VD-31367-18 Meyerproxen 200 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
172 VD-31368-18 Meyerproxen 500 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
173 VD-31110-18 Meza-Calci D3 Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
174 VD-31369-18 Mg-B6 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
175 VD-31403-18 Mibelet plus 5/12,5 Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
176 VD-31404-18 Mibelexin 500 mg Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
177 VD-31134-18 Midanitin 250 Công ty cổ phần dược phẩm
Minh Dân
Công ty cổ phần dược phẩm
Minh Dân
178 VD-31135-18 Midoxime 1g Công ty cổ phần dược phẩm
Minh Dân
Công ty cổ phần dược phẩm
Minh Dân
179 VD-31034-18 Misopato 5 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
180 VD-31076-18 Monine Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
181 VD-31119-18 Moprazol Công ty cổ phần dược phẩm
Imexpharm
Công ty cổ phần dược phẩm
Imexpharm
182 VD-31303-18 Mucibaby Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
183 VD-31129-18 Mycotrova 500 Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
184 VD-31370-18 Mydazol Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
185 VD-31057-18 Nadyzin Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 Công ty cổ phần dược phẩm 2/9
186 VD-31239-18 Naphazolin 0,05% Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
187 VD-31314-18 Natri Clorid 0,9% Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
188 VD-31077-18 Nausazy Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
189 VD-31405-18 Nicoziral cream Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
190 VD-31145-18 Nidason Gyco Công ty Cổ phần Dược phẩm
OPV
Công ty Cổ phần Dược phẩm
OPV
191 VD-31035-18 Nooapi 1200 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
192 VD-31036-18 Nooapi 400 Công ty cổ phần dược Apimed Công ty cổ phần dược Apimed
193 VD-31315-18 Novomycine 0,75 M.IU Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
194 VD-31078-18 Novotretin Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
Công ty cổ phần dược phẩm
CPC1 Hà Nội
195 VD-31043-18 Nufotin Công ty cổ phần dược Danapha Công ty cổ phần dược Danapha
196 VD-31058-18 Nước cất pha tiêm Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
197 VD-31298-18 Nước cất pha tiêm 10ml Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
198 VD-31299-18 Nước cất pha tiêm 5ml Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
199 VD-31096-18 Nystafar Công ty cổ phần dược phẩm
dược liệu Pharmedic
Công ty cổ phần dược phẩm
dược liệu Pharmedic
200 VD-31316-18 Nystatin 500.000IU Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
201 VD-31325-18 Ocechimo Công ty cổ phần O2Pharm Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
202 VD-31215-18 Ofloxacin Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
203 VD-31098-18 Ofloxacin 200 Công ty cổ phần Euvipharm Công ty cổ phần Euvipharm
204 VD-31130-18 Oreilly Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
205 VD-31373-18 Orlistat RVN 60 Chi nhánh Resantis Việt Nam–
Công ty TNHH một thành viên
Dược Sài Gòn
Chi nhánh Resantis Việt Nam–
Công ty TNHH một thành viên
Dược Sài Gòn
206 VD-31216-18 Osmadol Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
207 VD-31240-18 Oxacilin 1g Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
208 VD-31082-18 Panalgan effer 150 Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
209 VD-31083-18 Panalgan Giảm đau hạ sốt Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
210 VD-31050-18 Paracetamol Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
211 VD-31051-18 Paracetamol Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
212 VD-31317-18 Paracold Flu Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
213 VD-31143-18 Para-OPC 325mg Công ty cổ phần Dược phẩm
OPC
Chi nhánh Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPC tại Bình
Dương – Nhà máy Dược phẩm
OPC
214 VD-31147-18 Patandolusa extra Công ty cổ phần Dược phẩm
Phong Phú – Chi nhánh nhà máy
Usarichpharm
Công ty cổ phần Dược phẩm
Phong Phú – Chi nhánh nhà máy
Usarichpharm
215 VD-31217-18 Pbbuvir Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
216 VD-31090-18 Peruzi 12,5 Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
217 VD-31386-18 Phaanedol Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
218 VD-31414-18 Philrogam Công ty TNHH Phil Inter
Pharma
Công ty TNHH Phil Inter
Pharma
219 VD-31340-18 Pidocylic 75/100 Công ty cổ phần SPM Công ty cổ phần SPM
220 VD-31136-18 Piperacilin 2g Công ty cổ phần dược phẩm
Minh Dân
Công ty cổ phần dược phẩm
Minh Dân
221 VD-31052-18 Piracetam Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
222 VD-31271-18 Piracetam 400 mg Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
223 VD-31345-18 Piracetam 400mg Công ty cổ phần Traphaco Công ty TNHH Traphaco Hưng
Yên
224 VD-31387-18 Piracetam 400mg Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
225 VD-31120-18 Piroxicam Công ty cổ phần dược phẩm
Khánh Hoà
Công ty cổ phần dược phẩm
Khánh Hoà
226 VD-31272-18 Pivineuron Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
227 VD-31131-18 Pokemine Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
228 VD-31097-18 Povidine 10 % Công ty cổ phần dược phẩm
dược liệu Pharmedic
Công ty cổ phần dược phẩm
dược liệu Pharmedic
229 VD-31059-18 Povidone iodine Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 Công ty cổ phần dược phẩm 3/2
230 VD-31253-18 Prednisolon Công ty cổ phần dược phẩm
Vĩnh Phúc
Công ty cổ phần dược phẩm
Vĩnh Phúc
231 VD-31418-18 Prednison Công ty TNHH SX-TM dược
phẩm Thành Nam
Công ty TNHH SX-TM dược
phẩm Thành Nam
232 VD-31138-18 Propylthiouracil Công ty cổ phần dược phẩm
Nam Hà
Công ty cổ phần dược phẩm
Nam Hà
233 VD-31155-18 Qbizolin 0,05% Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
234 VD-31156-18 Quafaneuro Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
235 VD-31346-18 Quimodex Công ty cổ phần Traphaco Công ty TNHH Traphaco Hưng
Yên
236 VD-31091-18 Ravenell-125 Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
237 VD-31092-18 Ravenell-62,5 Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
238 VD-31422-18 Rejina Công ty trách nhiệm hữu hạn
Rohto – mentholatum Việt Nam
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Rohto – mentholatum Việt Nam
239 VD-31406-18 Ridolip s 10/20 Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
240 VD-31407-18 Ridolip s 10/40 Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
Công ty TNHH Liên doanh
Hasan-Dermapharm
241 VD-31084-18 Rocinva 3M Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
Công ty cổ phần dược phẩm
Cửu Long
242 VD-31218-18 Rotundin 30 Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương I – Pharbaco
243 VD-31273-18 Rotundin 30mg Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
Công ty cổ phần dược Phúc
Vinh
244 VD-31388-18 Salbutamol 2mg Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
245 VD-31377-18 Savijoi 625 Công ty TNHH DP Thiên Minh Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
246 VD-31163-18 SaVipezil Công ty cổ phần dược phẩm
SaVi
Công ty cổ phần dược phẩm
SaVi
247 VD-31044-18 S-Enala 5 Công ty cổ phần dược Danapha Công ty cổ phần dược Danapha
248 VD-31241-18 Silymarin VCP Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
249 VD-31099-18 Siro Tinfocold Công ty cổ phần dược phẩm Gia
Nguyễn
Công ty cổ phần dược phẩm Gia
Nguyễn
250 VD-31045-18 S-Levo Công ty cổ phần dược Danapha Công ty cổ phần dược Danapha
251 VD-31318-18 Sorbitol 5g Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
252 VD-31371-18 Soredon NN 20 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
253 VD-31372-18 Soredon NN 5 Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
Công ty Liên doanh Meyer –
BPC
254 VD-31063-18 Spas-Agi 60 Công ty cổ phần dược phẩm
Agimexpharm
Chi nhánh công ty cổ phần dược
phẩm Agimexpharm- Nhà máy
sản xuất dược phẩm
Agimexpharm
255 VD-31389-18 Spaspyzin Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
256 VD-31234-18 Stugon-Pharimex Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
257 VD-31279-18 Supbotic Công ty cổ phần dược Trung
ương Mediplantex
Công ty cổ phần dược Trung
ương Mediplantex
258 VD-31226-18 Tadalextra 20 Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
259 VD-31419-18 Tanaclaratyne Công ty TNHH SX-TM dược
phẩm Thành Nam
Chi nhánh công ty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam
260 VD-31334-18 Tatanol Công ty cổ phần Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco
261 VD-31132-18 Tazoic Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
262 VD-31321-18 Tenotil Công ty cổ phần Korea United
Pharm. Int l
Công ty cổ phần Korea United
Pharm. Int l
263 VD-31357-18 Tesimald-sulfamid Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
Công ty dược phẩm và thương
mại Phương Đông – (TNHH)
264 VD-31304-18 Thuốc mỡ Salicylic 5% Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
265 VD-31055-18 Thuốc uống Actisô Công ty cổ phần dược Lâm
Đồng – LADOPHAR
Công ty cổ phần dược Lâm
Đồng – LADOPHAR
266 VD-31100-18 Tinfocold Công ty cổ phần dược phẩm Gia
Nguyễn
Công ty cổ phần dược phẩm Gia
Nguyễn
267 VD-31291-18 Tipo Công ty cổ phần dược vật tư y tế
Hải Dương
Công ty cổ phần dược vật tư y tế
Hải Dương
268 VD-31420-18 Tnpsinlukast Công ty TNHH SX-TM dược
phẩm Thành Nam
Công ty TNHH SX-TM dược
phẩm Thành Nam
269 VD-31196-18 TP Povidon iod 10% Công ty cổ phần dược phẩm
Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm
Thành Phát
270 VD-31199-18 TP Povidon iod 7,5% Công ty cổ phần dược phẩm
Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm
Thành Phát
271 VD-31347-18 Trafedin new Công ty cổ phần Traphaco Công ty cổ phần Traphaco
272 VD-31236-18 Travicol codein F Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
Công ty cổ phần dược phẩm
TV. Pharm
273 VD-31282-18 T-Res 200mg Công ty cổ phần dược và vật tư
y tế Bình Thuận
Công ty cổ phần dược và vật tư
y tế Bình Thuận
274 VD-31219-18 Trimazon 480 Công ty cổ phần dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm
275 VD-31093-18 Trozimed-B Công ty  Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm
Đạt Vi Phú
276 VD-31335-18 Ursoterol 250mg Công ty cổ phần Pymepharco Công ty cổ phần Pymepharco
277 VD-31284-18 Vaco-Dotil Công ty cổ phần dược
Vacopharm
Công ty cổ phần dược
Vacopharm
278 VD-31285-18 Vacosivas 10 Công ty cổ phần dược
Vacopharm
Công ty cổ phần dược
Vacopharm
279 VD-31254-18 Vancomycin 1g Công ty cổ phần dược phẩm
Vĩnh Phúc
Công ty cổ phần dược phẩm
Vĩnh Phúc
280 VD-31300-18 Vancomycin 500mg Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
Công ty cổ phần Dược-TTBYT
Bình Định (Bidiphar)
281 VD-30503-18 Ventizam 75 Công ty cổ phần dược phẩm
SaVi
Công ty cổ phần dược phẩm
SaVi
282 VD-31228-18 Vialexin 250 Công ty cổ phần dược phẩm
trung ương VIDIPHA
Chi nhánh công ty cổ phần dược
phẩm Trung ương Vidipha Bình
Dương
283 VD-31047-18 Victocep Công ty cổ phần dược Đồng Nai Công ty cổ phần dược Đồng Nai
284 VD-31255-18 Vincynon Công ty cổ phần dược phẩm
Vĩnh Phúc
Công ty cổ phần dược phẩm
Vĩnh Phúc
285 VD-31149-18 Vinoyl-10 Công ty Cổ phần dược phẩm
Phúc Long
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
286 VD-31150-18 Vinoyl-5 Công ty Cổ phần dược phẩm
Phúc Long
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
287 VD-31157-18 Vitamin 3B extra Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
288 VD-31158-18 Vitamin 3B plus Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
289 VD-31111-18 Vitamin A-D Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
290 VD-31053-18 Vitamin B1 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
291 VD-31305-18 Vitamin B1 Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
292 VD-31326-18 Vitamin B1 Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
Công ty cổ phần Hóa dược Việt
Nam
293 VD-31159-18 Vitamin B6 10 mg Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
Công ty cổ phần dược phẩm
Quảng Bình
294 VD-31319-18 Vitamin C 100mg Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
Công ty cổ phần hoá-dược phẩm
Mekophar
295 VD-31112-18 Vitamin D-TP Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
Công ty cổ phần dược phẩm Hà
Tây
296 VD-31160-18 VitaminC500 Công ty cổ phần dược phẩm Sao
Kim
Công ty cổ phần dược phẩm Sao
Kim
297 VD-31242-18 Vitazidim 3g Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
Công ty cổ phần dược phẩm
VCP
298 VD-31390-18 Volgasrene 75 Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
Công ty TNHH dược phẩm
USA – NIC
299 VD-31152-18 Winner Công ty cổ phần dược phẩm
quận 3
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
300 VD-31222-18 Yacel 250 Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
Công ty cổ phần dược phẩm
Trung ương 2
301 VD-31133-18 Zevagra Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me
Di Sun
302 VD-31146-18 Zibifer Công ty Cổ phần Dược phẩm
OPV
Công ty Cổ phần Dược phẩm
OPV
303 VD-31094-18 Zokora-20 Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt
Vi Phú
Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt
Vi Phú

 

Tải bản PDF Quyết định TẠI ĐÂY