Quyết định số 562/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar)

131
Quyết định số 562/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar)
Quyết định số 562/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar)
Đánh giá
            BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 562    /QĐ-XPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03   tháng 08   năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021của Chính phủ;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược số 85/QLD-BBVPHC lập ngày 24/7/2023 tại Cục Quản lý Dược, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 539/QĐ-QLD ngày 25/7/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar

 • Địa chỉ trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Mã số doanh nghiệp: 0302533156
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302533156 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu 08/02/2002, thay đổi lần thứ 20 ngày 15/07/2021.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 727/ĐKKDD-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 30/8/2022.
 • Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Thị Lan; giới tính: Nữ; Chức danh: Tổng Giám đốc công ty, chứng minh thư nhân dân số 020215339 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/01/2015.
 1. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bán thuốc Movinavir (Molnupiravir 200mg – SĐK: VD3-167-22) cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
 2. Quy định tại: Điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 117/2020/NĐ-CP). .
 3. Các tình tiết tăng nặng: Không.
 4. Tình tiết giảm nhẹ: Hành vi vi phạm của công ty trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của dịch bệnh mà không do công ty gây
 5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
 6. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt là 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng). Cụ thể như sau:

Hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP: Mức phạt tiền đối với cá nhân là từ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Do có xem xét giảm nhẹ theo quy định tại khoản 6 điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính, áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân ở mức thấp nhất là 20.000.000 đồng. Áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân là 40.000.000 đồng.

 1. Hình thức xử phạt bổ sung: Không.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

 1. Giao cho bà Huỳnh Thị Lan, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được tổ chức bị xử phạt ủy quyền chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar phải nộp số tiền phạt 40.000.000 đồng vào ngân sách nhà nước, tài khoản nộp phạt: 7111 tại Kho bạc  Nhà nước thành phố Hà Nội, mã chương: 023, mã NDKT: 4299, cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính thành phố Hà Nội (mã 1058986) trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt.

b) Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

 1. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.
 2. Gửi cho Phòng Quản lý Kinh doanh Dược thuộc Cục Quản lý Dược để tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

–  Như Điều 3;

–  CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

–  Website Cục Quản lý Dược;

–  Lưu: VT, KD (NHN).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Việt Dũng

 

562_QD_XPHC 2023_MekopharTải xuống