Quyết định số 1131/QĐ-SYT ngày 10/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm Dầu gội thảo dược Meli Hair Shampoo Premium và Dầu xả thảo dược Meli Hair Conditioner Premium của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công HM

27
Quyết định số 1131/QĐ-SYT ngày 10/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm Dầu gội thảo dược Meli Hair Shampoo Premium và Dầu xả thảo dược Meli Hair Conditioner Premium của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công HM
Quyết định số 1131/QĐ-SYT ngày 10/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm Dầu gội thảo dược Meli Hair Shampoo Premium và Dầu xả thảo dược Meli Hair Conditioner Premium của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công HM
Đánh giá

TẢI BẢN PDF QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 1131 /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công HM;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế Hà Nội cấp cho Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công HM tại địa chỉ: Ô 17, lô 6, Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam, cụ thể:

TT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Số công bố
1 Meli Dầu gội thảo dược Meli Hair Shampoo Premium 19353/24/CBMP-HN
2 Meli Dầu xả thảo dược Meli Hair Conditioner Premium 19354/24/CBMP-HN

 

Lý do thu hồi: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công HM có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công HM chịu trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan.

Điều 3. Các phòng, ban Sở Y tế: Nghiệp vụ Dược, Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Thanh tra Sở, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Thực phẩm, Mỹ phẩm Hà Nội, Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công HM và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Cục QLD-BYT (để báo cáo);

– Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội (để p/h);

– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);

– Sở Y tế các tỉnh, thành;

– PYT quận, huyện, thị xã; (để phối hợp)

– Văn phòng Sở; (để đăng trên website)

– Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đình Hưng

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!