Quyết định 02/QĐ-MT năm 2018 rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm

861
Quyết định 02/QĐ-MT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 02/QĐ-MT Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ RA KHỎI DANH MỤC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-BYT ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế;

Căn cứ đơn đề nghị rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng của công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hóa chất- Đánh giá tác động sức khỏe, Cục Quản lý môi trường y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng của Công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam, cụ thể như sau:

– Tên thương mại: Ranger Scout Meperfluthrin 0,08% MC;

– Thành phần, hàm lượng hoạt chất: 0,08%w/w Meperfluthrin;

– Số giấy chứng nhận: 004/16;

– Số đăng ký lưu hành: VNDP-HC-002e-06-16;

– Ngày cấp: Ngày 07 tháng 06 năm 2016;

– Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam;

– Địa chỉ đơn vị đăng ký: 41/46 Bàu Cát 9, Phường 14, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;

– Đơn vị sản xuất: JINTONG MOSQUITO-REPELLENCT INCENSE PRODUCTS CO., LTD., JINJIANG;

– Địa chỉ đơn vị sản xuất: Wuli Industry, Jinjiang City, Fujian Province (Trung Quốc).

Lý do rút số đăng ký: Công ty đăng ký đề nghị rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm do không bổ sung được giấy tờ thất lạc trong hồ sơ lưu trữ tại Công ty theo đúng hồ sơ đã đăng ký với Bộ Y tế trên hệ thống trực tuyến.

Điều 2. Công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam phải có trách nhiệm theo dõi, chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của chế phẩm diệt côn trùng nhang trừ muỗi Ranger Scout Meperfluthrin 0,08% MC nêu tại Điều 1 Quyết định này trong quá trình lưu hành cho đến khi hết hạn dùng của chế phẩm đề nghị rút số đăng ký nêu trên đã được nhập khẩu trước ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng Cục Quản lý môi trường y tế, Trưởng phòng Hóa chất- Đánh giá tác động sức khỏe, Cục Quản lý môi trường y tế và Giám đốc Công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– TT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
– Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
– Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Y tế;
– Website Cục QLMTYT;
– Lưu: VT, HC.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương

 

Quyết định 02/QĐ-MT năm 2018 rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

02_QD_MT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!