Công văn 4206/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

670
công văn 4206/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT cần cấp phép NK
công văn 4206/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT cần cấp phép NK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4206 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải thực hiện cấp phép
nhập khẩu của thuốc trong nước đã
được cấp SĐK.

       Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuât thuôc trong nước.

Căn cứ Luật dược sổ 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt
phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung công bố đối với các thuốc trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với các thuốc nêu trên đã được công bố kèm theo Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/03/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn .

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

                                                                                           TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                           NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 4026 /QLD-ĐK ngày 13 tháng 3 năm 2016 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL của nguyên liệu Tên sơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên nước
sản xuất
nguvên
liệu
1 CHLORAMPHENICOL

250mg

VD-14485-11 15/01/2019 Cty CP Hóa –
Dược phẩm
Mekophar
Chloramphenicol EP 8 Northeast
Pharmaceutical
Group Co., Ltd.
No. 37 Zhonggong Bei
Street, Tiexi Street,
Shenyeng
China
2 OFLOXACIN 200mg VD-15528-11 15/01/2019 Cty CP Hóa –
Dược phẩm
Mekophar
Ofloxacin USP38 Zhejiang Apeloa
KangyuPharmaceutical Co.,
Ltd.
333 Jiangnan Road,
Hengdian Dongyang,
Zhejiang 322118
China

Công văn 4206/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4206_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN TẠI VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!