Công văn số 8364/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận)

261
Đánh giá

 

           BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số:  8364 /QLD-MP

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   31       tháng 07      năm 2023

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận.

Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạch, Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Căn cứ quy định tại Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Điều 45 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 42/BC-TTKN đề ngày 28/6/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, Phiếu kiểm nghiệm số 0674-0623/TTKN ngày 28/6/2023 và hồ sơ liên quan báo cáo lô sản phẩm Tinh dầu hoa bưởi – Hộp 1 chai 80ml; trên nhãn ghi thông tin: Số lô: 03; NSX: 13/9/2022; HD: 13/9/2024; Số CBMP: 24/17/CBMP-TG; Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận sản xuất; địa chỉ: Ấp Mỹ Thạch, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh lấy mẫu tại Nhà thuốc Hồng Phúc (Địa chỉ: 533-535 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo:

 1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Tinh dầu hoa bưởi
 • Hộp 1 chai 80ml; trên nhãn ghi thông tin: Số lô: 03; NSX: 13/9/2022; HD: 13/9/2024; Số CBMP 24/17/CBMP-TG; Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận sản xuất; địa chỉ: Ấp Mỹ Thạch, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền

Lý  do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu  chuẩn  chất lượng về    chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

 1. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
 • Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Tinh dầu hoa bưởi – Hộp 1 chai 80ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;
 • Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.
 1. Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận phải:
 • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Tinh dầu hoa bưởi – Hộp 1 chai 80ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.
 • Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Tinh dầu hoa bưởi – Hộp 1 chai 80ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/9/2023.
 1. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Tiền Giang:
 • Kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.
 • Giám sát công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm Tinh dầu hoa bưởi – Hộp 1 chai 80ml không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2023./.
Nơi nhận:

–  Như trên;

–  Cục trưởng (để b/cáo);

–  VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);

–  Trang TTĐT Cục QLD;

–  Lưu: VT, PCHN, MP (XH).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

 

8364_QLD_MPTải xuống