Công văn số 190/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; có dấu hiệu giả xuất xứ

318
Công văn số 190/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; có dấu hiệu giả xuất xứ
Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 5031/SYT-NVD ngày 26/10/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc sản phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả xuất xứ; Công văn số 5043/SYT-NVD ngày 26/10/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Công văn số 5045/SYT-NVD ngày 26/10/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Đánh giá
UBND QUẬN THANH XUÂN

PHÒNG Y TẾ

Số:190/PYT

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; có dấu hiệu giả xuất xứ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:
– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
– Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc
– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 5031/SYT-NVD ngày 26/10/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc sản phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả xuất xứ; Công văn số 5043/SYT-NVD ngày 26/10/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Công văn số 5045/SYT-NVD ngày 26/10/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bản lẻ thuốc, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phòng Y tế theo địa chi email: [email protected].

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:
– Như trên
– Tổ quản lý YT-XH phường.
-Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 5031/SYT-NVD

V/v mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giải xuất xứ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:
– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 9838/QLD-MP ngày 24/10/2023 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế thông bảo các sản phẩm Abutine 3C3 – Hũ 250g; Vaseline Siêu kích trắng X10 – Hũ 250g và Olay Body Cellscience – Hũ 250g không đạt chất lượng và có dấu hiệu giả xuất xứ

Sở Y tế Hà Nội thông báo:
1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bản khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm nêu trên (nếu có), báo cáo các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý;

2. Phòng Y tế: phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn biết để không buôn bán, sử dụng các sản phẩm nêu trên;
Đề nghị các cơ sở, đơn vị thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục Quản lý Dược ( để báo cáo);

– Đc Giám đôc Sở ( để báo cáo);

– TTr Sở, P. QLHN, TTKN T, MP, TP Hà Nội (để thực hiện);

– Văn phòng Sở; (để đăng tải website);

– Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 9838 /QLD-MP

V/v mẫu sản phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả xuất xứ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 7584/SYT-TTra ngày 12/9/2023 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và các tài liệu liên quan về việc kiểm tra, phát hiện tại Công ty TNHH SX-TM mỹ phẩm Triệu Vy (Địa chỉ: 2B31/3A Ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) lưu trữ các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên không đạt chất lượng và có dấu hiệu giả xuất xứ:

+ ABUTINE 3C3 – Hù 250g, không có thông tin về số lô, ngày sản xuất; Nhãn sản phẩm ghi HSD 06/06/2026; “MADE IN THAILAND”, “Xuất xứ: Thái Lan”.

+ Vaseline Siêu kích trắng X10 – Hà 250g, không có thông tin về số lô, ngày sản xuất; Nhãn sản phẩm ghi HSD 02/2026, “MANUFACTURED IN THAILAND”.

+ OLAY Body Cellscience – Hà 250g, không có thông tin về số lô, ngày sản xuất: Nhãn sản phẩm ghi HSD 04/2026 (EXP: 2026/04): “SẢN XUẤT TẠI MỸ” và “MADE IN USA”.

+ Công văn số 52/BC-TTKN để ngày 03/8/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh kém Phiếu kiểm nghiệm số 1339. 0823/TTKN ngày 03/8/2023 về việc sản phẩm Abutine 3C3 – Lọ 250g; không có thông tin về số lô sản xuất, ngày sản xuất, số giấy phép, tên và địa chỉ nhà sản xuất, trên nhãn ghi hạn sử dụng 06/06/2026. Made in Thailand. Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh lấy mẫu tại Công ty TNHH SX-TM mỹ phẩm Triệu Vy (Địa chỉ: 2B31/3A Áp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm về sản phẩm ABUTINE 3C3 – Hũ 250g; Vaseline Siêu kịch trắng X10 – Hũ 250g và OLAY Body Cellscience – Hà 250g không đạt chất lượng và cỏ dấu hiệu giả xuất xứ.
– Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bản, sử dụng sản phẩm nêu trên.
– Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng: phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của các lỗ sản phẩm ABUTINE 3C3 – Hũ 250g; Vaseline Siêu kích trắng X10
– Hũ 250g và OLAY Body Cellscience – Hà 250g không đạt chất lượng và có dấu hiệu giả xuất xứ nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

2. Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn truy tìm nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm ABUTINE 3C3 – Hũ 250g; Vaseline Siêu kích trắng X10 – Hà 250g và OLAY Body Cellscience – Hũ 250g, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo tới các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên.
TTr. Đỗ Xuân Tuyên (để b/cáo):
– Cục trưởng (để b/cáo),
– Thanh tra Bộ Y tế (để ph/hợp),
– Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế (để ph/hợp);- VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, PCHN, MP (XH).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 5043/SYT-NVD
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:
– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 9856/QLD-MP ngày 24/10/2023, của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm Asia Whitening cream With SPF 50+PA+++ – Hộp 1 tuýp 50g; Số lô: 011122; NSX: 28/11/2022; HSD: 28/11/2025; Số CB: 147/22/CBMP-HD; Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ thảo dược Green Asia, địa chỉ: Thửa đất số 11+12 đường Phan Đình phùng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm: Công ty TNHH thương mại Thành Công, địa chỉ: Số nhà 14, phố Chương Mỹ, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Lý do: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bản khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên;

2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lộ sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);
Đề nghị các cơ sở, đơn vị thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)
– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo)
– T.Tr Sở, P. QLHN, TTKN T, MP, TP Hà Nội;
(để thực hiện )
– Văn phòng Sở; (để đăng tải website)
-Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 9856 /QLD-MP

V/v đình chỉ linh hành, thu hồi này phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
– Công ty TNHH thương mại Thành Công,
(Địa chỉ: Số nhà 14, phố Chương Mỹ, phường Trần Phủ, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
– Công ty cổ phần công nghệ thảo dược Green Asia. (Địa chỉ: Thửa đất số 11+12 đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng. Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Căn cứ quy định tại Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cử Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ Điều 45 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Căn cứ Công văn số 185/KN-KHTC để ngày 08/9/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hải Dương, gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 1027/LM-KN ngày 08/9/2023 và hồ sơ liên quan bảo cáo lô sản phẩm Asia Whitening Cream With SPF 50 PAT – Hộp 1 tuýp 50g. Số lô: 011122; NSX: 28/11/2022; HSD: 28/11/2025; Số CB: 147/22/CBMP-HD; Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ thảo dược Green Asia, địa chỉ: Thửa đất số 11+12 đường Phan Đinh Phùng, phường Cẩm Thượng. Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương: Công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm: Công ty TNHH thương mại Thành Công, địa chỉ: Số nhà 14, phố Chương Mỹ, phường Trần Phú. Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hải Dương lấy mẫu tại Công ty cổ phần công nghệ thảo dược Green Asia (địa chỉ: Thửa đất số 11+12 đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng. Tp. Hải Dương tỉnh Hải Dương) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Định chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm Asia Whitening Cream With SPF 50-PA- – Hộp 1 tuýp 50g, Số lô: 011122; NSX: 28/11/2022; HSD: 28/11/2025; Số CB: 147/22/CBMP-HD, Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ
thảo dược Green Asia, địa chỉ: Thửa đất số 11+12 đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm: Công ty TNHH thương mại Thành Công, địa chỉ Số nhà 14, phổ Chương Mỹ, phường Trần Phú, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

2. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
– Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Asia Whitening Cream With SPF 50 PA
– Hộp 1 tuýp 50g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm – Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

3. Công ty TNHH thương mại Thành Công, Công ty cổ phần công nghệ thảo được Green Asia phải:
– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lộ sản phẩm Asia Whitening Cream With SPF 50 PA- – Hộp 1 tuýp 50g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.
– Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Asia Whitening Cream With SPF 50*PAH – Hộp 1 tuýp 50g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11/2023.

4. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Hải Dương:
– Kiểm tra Công ty TNHH thương mại Thành Công, Công ty cổ phần công nghệ thảo dược Green Asia trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.
– Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm Asia Whitening Cream With SPF 50*PA” – Hộp 1 tuýp 50g không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/12/2023./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/cáo).
– VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);
– Trang TTĐT Cục QLD;
-Lưu: VT, PCHN, MP (XH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾSố:5045/SYT-NVDV/v định chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:
– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 9857/QLD-MP ngày 24/10/2023, của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm OLD SPICE TIMBER WHITH SANDAL WOOD ODY WASH- chai 473ml; trên nhãn ghi thông tin: Số lô: B68700; NSX: 05/2022; HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất; Số CB: 89190/19/CBMP-QLD; Nhà sản xuất: The Procter & Gamble manufacturing company; Công ty nhập khẩu và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH DV & TM Mesa, địa chỉ: Số 20 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Lý do: Thành phần công thức ghi trên nhãn sản phẩm lưu hành không thống nhất với thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bản khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên;

2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bản tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có),
Đề nghị các cơ sở, đơn vị thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Quản lý Dược (để báo cáo);
– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
– T.Tr Sở, P. QLHN, TTKN T, MP, TP Hà Nội.
(để thực hiện);
– Văn phòng Sở; (để đăng tải website);
-Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 9857 /QLD-MP

V/v đình chỉ lại hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa.(Địa chỉ: Số 20 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, Tp Hà Nội)

Căn cứ quy định tại Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ Điều 45 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 69/BC-TTKN để ngày 20/9/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm. Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 2009-1023/TTKN ngày 03/10/2023 và hồ sơ liên quan báo cáo là sản phẩm OLD SPICE TIMBER WITH SANDALWOOD BODY WASH — Chai 473ml, trên nhãn ghi thông tin: Số lô: B68700; NSX: 05/2022; HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất; Số CB: 89190/19/CBMP-QLD; Nhà sản xuất: The Procter & Gamble manufacturing company: Công ty nhập khẩu và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH DV & TM Mesa, địa chỉ: 20 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm. Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu tại Satra Cũ Chỉ (địa chỉ: 1239 Tỉnh lộ 8, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) để kiểm tra chất lượng. Mẫu sản phẩm có số cộng bố ghi trên nhãn sản phẩm không thống nhất với số công bố trên hồ sơ.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm OLD SPICE TIMBER WITH SANDALWOOD BODY WASH — Chai 473ml, trên nhãn ghi thông tin: Số lô: B68700, NSX:05/2022: HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất; Số CB:89190/19/CBMP- QLD; Nhà sản xuất The Procter & Gamble manufacturing company; Công ty nhập khẩu và phản phối sản phẩm: Công ty TNHH DV & TM Mesa, địa chỉ: 20 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Lý do thu hồi: thành phần công thức ghi trên nhãn sản phẩm lưu hành không thống nhất với thành phần cổng thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

2. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bản ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng là sản phẩm OLD SPICE TIMBER WITH SANDALWOOD BODY WASH – Chai 473ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

– Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

3. Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa phải:

– Gửi thông bảo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm OLD SPICE TIMBER WITH SANDALWOOD BODY WASH – Chai 473ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lỗ sản phẩm không đáp ứng quy định.

– Báo cáo, giải trình về thành phần ghi trên nhãn sản phẩm OLD SPICE TIMBER WITH SANDALWOOD BODY WASH – Chai 473ml lưu hành khác với thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

– Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm OLD SPICE TIMBER WITH SANDALWOOD BODY WASH – Chai 473ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11/2023.

4. Đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội:

– Kiểm tra Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm.

– Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm OLD SPICE TIMBER WITH SANDALWOOD BODY WASH – Chai 473ml không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/12/2023./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/cáo);
– VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết).
– Trang TTĐT Cục QLD;
-Lưu: VT, PCHN, MP (XH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

 

Tải bản PDF Công văn TẠI ĐÂY

Ngày viết:
Giáo sư – Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi sinh ngày 2 tháng 1 năm 1919 tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và mất ngày 3 tháng 2 năm 2008. Ông là một nhà nghiên cứu dược học nổi tiếng và là “cây đại thụ” của nền y học cổ truyền Việt Nam.
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!