Công văn số 155/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ

245
Công văn số 155/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ
Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 4452/SYT-NVD ngày 28/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn số 155/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 02 tháng 10 năm 2023 sau khi nhận được Công văn số 4452/SYT-NVD ngày 28/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ

UBND QUẬN THANH XUÂN
PHÒNG Y TẾ
Số: 155/PYT
V/v đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Xuân, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 4452/SYT-NVD ngày 28/09/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo và yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng quy định về bán thuốc theo đơn và hướng dẫn người dân khi mua thuốc, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng của thuốc để đảm bảo an toàn, hiệu quả; tuân thủ các quy định về quản lý giá thuốc, tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, , tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi.

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổ quản lý YT-XH phường;
– Lưu: VT, YT.

TRƯỜNG PHÒNG

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

Số: 4452/SYT-NVD V/v đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

– Phòng Y tế các quận/huyện/thị xã;
– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc;
– Các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn Hà Nội (Sau đây gọi tắt là các Đơn vị).

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại công văn số 9474/QLD-GT ngày 22/9/2023 về việc đảm bảo cung ứng thuốc, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ (có văn bản kèm theo).
Sở Y tế đề nghị các Đơn vị:

1. Khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn số 9474/QLD-GT của Cục Quản lý Dược.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc:
Chủ động kế hoạch cung ứng thuốc, đề xuất mua sắm các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ theo hình thức phù hợp để đảm bảo sẵn sàng cung ứng kịp thời thuốc, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và nghiêm túc tuân thủ quy định về thặng số bán lẻ tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh.

3. Phòng Y tế quận/huyện/thị xã: Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn về hoạt động kinh doanh các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ và xử lý các vi phạm (nếu phát hiện), đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xử, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý.

4. Các cơ sở kinh doanh thuốc: – Các cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện đúng quy định về bán thuốc theo đơn và hướng dẫn người dân khi mua thuốc, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng của thuốc để đảm bảo an toàn, hiệu quả.
– Các cơ sở kinh doanh thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ chủ động kế hoạch, đảm bảo nguồn cung ứng thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh theo đúng hợp đồng cung ứng đã ký kết.
– Tuân thủ các quy định về quản lý giá thuốc, tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi. Sở Y tế đề nghị các Đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Cục Quản lý Dược (để b/c);
– Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
– P.QLHN, Thanh tra Sở (để thực hiện);
– Lưu:VP, NVD.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Đình Hưng

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Số: 9474 /QLD-GT V/v bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
– Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc. (Sau đây gọi tắt là các Đơn vị).

Hiện nay tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Để bảo đảm việc cung ứng thuốc và kiểm soát giá các thuốc – điều trị bệnh đau mắt đỏ, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Đơn vị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
– Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương, chủ động thực
hiện mua sắm các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ theo các hình thức phù hợp để bảo đảm sẵn sàng cung ứng kịp thời thuốc phục vụ điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và nghiêm túc tuân thủ quy định về thặng số bán lẻ tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
– Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi.
– Chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về bán thuốc theo đơn và chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân khi mua thuốc, sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng của thuốc để bảo đảm an toàn, hiệu quả.
– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu phát hiện), đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý.

2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế:
Khẩn trương, chủ động thực hiện mua sắm các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ theo các hình thức phù hợp để bảo đảm sẵn sàng cung ứng kịp thời thuốc phục vụ điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại cơ sở và nghiêm túc tuân thủ quy định về thặng số bán lẻ tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, kinh doanh thuốc:
– Đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, nhập khẩu thuốc để bảo đảm nguồn cung ứng phục vụ công tác điều trị và thực hiện cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng hợp đồng cung ứng thuốc trúng thầu đã ký kết. – Tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý giá thuốc, tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi.
Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng (để b/c
– Cục trưởng (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để p/hợp thiện);
– Cục QLKCB, Thanh tra BYT (để p/hợp);
Website Cục QLD;
Lưu: VT, GT (L.H).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Thành Lâm

 

Tải bản PDF Công văn TẠI ĐÂY