Công văn 7191/QLD-CL năm 2018 đính chính công văn 6406/QLD-CL

883
Công văn 7191/QLD-CL năm 2018
Công văn 7191/QLD-CL năm 2018 đính chính công văn 6404/QLD-CL
5/5 - (5 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7191/QLD-ĐK

V/v đính chính Công văn số
6406/QLD-CL ngày 11/4/2018

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:      Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/4/2018, căn cứ Công văn số 132/VKNT-KHTH ngày 27/3/2018 và phiếu kiểm nghiệm số 0883/VKN-KT2017 ngày 27/3/2018 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 6406/QLD-CL thông báo không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Nhức khớp tiêu bại hoàn, trên nhãn ghi “Nhức khớp TIÊU BẠI HOÀN – CSĐND ĐẠI AN – 40 TRẦN PHÚ – BA ĐÌNH – HN”.

Sau khi đối chiếu các tài liệu liên quan, mẫu nhãn sản phẩm, Cục Quản lý Dược xin được đính chính thông tin về tên sản phẩm như sau:

“Không được buôn bán, sử dụng thuốc mang tên Nhức khớp tê bại hoàn, trên nhãn ghi: “Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN – CSĐND ĐẠI AN – 40 TRẦN PHÚ – BA ĐÌNH – HN”.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– CT.Vũ Tuấn Cường (để b/c);

– VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp. Hồ Chí Minh;

– Cục Quân y – Bộ Quốc Phòng;

– Cục Y tế – Bộ Công an;

– Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ GTVT;

– Website Cục QLD; các phòng: Thanh tra Dược MP, QLKD dược – Cục Quản lý Dược;

– Lưu: VT, ĐK (L.A)

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

 

Công văn 7191/QLD-CL năm 2018 về việc đính chính công văn số 6404/QLD-CL ngày 11/4/2018 thông báo không được buôn bán sử dụng thuốc mang tên Nhức khớp tiêu bại hoàn.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 7191_QLD_CL_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!