Công văn 13537/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

561
Công văn 13537/QLD-ĐK
Công văn 13537/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số : 13537/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm
thuốc được nhập khẩu không phải thực
hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty CPDP Tipharco tại công văn đề ngày 13/06/2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

 

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số:13537/QLD-ĐK ngày 17/07/2018 của Cục Quản lý Duọc)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc  

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết

hiêu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu .

Tên

nước sản

xuất

nguyên

liệu

1 Tiphaxiode VD-21360-14 12/8/2019 Công ty CPDP Tipharco Di

Iodohydroxyquinoline,

microcrystalline

powder

USP 32 G. Amphray Laboratories 10/1 MIDC Industrial Area, Ambemath – 421 501 Maharashtra. India

 

 

 

 

 

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

13537_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!