Công văn 13534/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

693
Công văn 13534/QLD-ĐK
Công văn 13534/QLD-ĐK
Đánh giá

r             r

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số : 13534/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không
phải thực hiện việc cấp phép nhập
khẩu của thuốc trong nước đã được
cấp SĐK

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 4203/SYT-NVD đề ngàỵ 2/7/2018 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nguyên liệu sản xuất thuốc dùng ngoài;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn 13534/QLD-ĐK ngày 17/7/2018 Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên

Nước sản xuất nguyên liệu

1 D.E.P VS-4958-16 19/09/2021 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Diethyl

phthalate

USP35 Indo – Nippon Chemical Co., Ltd. Plot No. 2, Nandesari Industrial Area, p. 0. Nandesari, Dist. Vadodara -391340 India
2 POVIDONE IODINE 10% VS-4959-16 19/09/2021 Cty CP Hóa – Dược phẩm Povidone

iodine

USP35 BASF Corporation 8404 River Road Geismar, LA 70734 United

States

 

3

SHINING VS-4960-16 19/09/2021 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Natri fluorid (Sodium fluoride) BP 2013 Panreac Quimica S.L.U. c/ Garraf, 2 Polígono Pla de la Bruguera E-08211 Castellar del Vallès spain

 

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

13534_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!