Công văn 12235/QLD-CL công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD

1378
Công văn 12235/QLD-CL
Công văn 12235/QLD-CL
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 12235/QLD-CL công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 12235/QLD-CL
V/v công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các cơ sở sản xuất thuốc.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện quy định tại Khoản 4 Mục I. Hướng dẫn triển khai thực hiện “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới được ban hành theo Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế; để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất triển khai áp dụng, Cục Quản lý Dược đã dịch các tài liệu Hướng dẫn GMP-WHO cập nhật và các phụ lục kèm theo, bao gồm:

– Hướng dẫn GMP – WHO, Nguyên tắc chung (TRS.986 năm 2014): TRS986_2014_VN TRS986_2014_EN

– Hướng dẫn GMP – WHO, Phụ lục đối với sản phẩm vô trùng (TRS.961 năm 2011): TRS961_2011_EN TRS961_2011_VN

– Hướng dẫn GMP – WHO, Phụ lục đối với chế phẩm sinh học (TRS.822 năm 1992): TRS822_1992_EN TRS822_1992_VN

– Hướng dẫn của WHO về thực hành tốt sản xuất thuốc chứa hoạt chất nguy hiểm (TRS.957 năm 2010): TRS957_2010_EN TRS957_2010_VN

Các tài liệu trên (bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt) được đăng tải trên Website Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý chất lượng thuốc/Tài liệu GMP-WHO.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết nghiên cứu và triển khai áp dụng theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng NRA (để phối hợp);
– Lưu VT, CL.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Công văn 12235/QLD-CL công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD

VĂN BẢN DẠNG WORD: 12235_QLD_CL_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!