Công văn 12235/QLD-CL công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD

1161
Công văn 12235/QLD-CL
Công văn 12235/QLD-CL
Công văn 12235/QLD-CL công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD
5 (100%) 3 votes

Công văn 12235/QLD-CL công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 12235/QLD-CL
V/v công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các cơ sở sản xuất thuốc.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện quy định tại Khoản 4 Mục I. Hướng dẫn triển khai thực hiện “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới được ban hành theo Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế; để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất triển khai áp dụng, Cục Quản lý Dược đã dịch các tài liệu Hướng dẫn GMP-WHO cập nhật và các phụ lục kèm theo, bao gồm:

– Hướng dẫn GMP – WHO, Nguyên tắc chung (TRS.986 năm 2014): TRS986_2014_VN TRS986_2014_EN

– Hướng dẫn GMP – WHO, Phụ lục đối với sản phẩm vô trùng (TRS.961 năm 2011): TRS961_2011_EN TRS961_2011_VN

– Hướng dẫn GMP – WHO, Phụ lục đối với chế phẩm sinh học (TRS.822 năm 1992): TRS822_1992_EN TRS822_1992_VN

– Hướng dẫn của WHO về thực hành tốt sản xuất thuốc chứa hoạt chất nguy hiểm (TRS.957 năm 2010): TRS957_2010_EN TRS957_2010_VN

Các tài liệu trên (bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt) được đăng tải trên Website Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý chất lượng thuốc/Tài liệu GMP-WHO.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết nghiên cứu và triển khai áp dụng theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng NRA (để phối hợp);
– Lưu VT, CL.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Công văn 12235/QLD-CL công bố các tài liệu dịch GMP cập nhật trên Website Cục QLD

VĂN BẢN DẠNG WORD: 12235_QLD_CL_VNRAS