hướng dẫn thực hiện nghị định 36 ttbyt Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Hướng dẫn thực hiện nghị định 36 ttbyt

Tag: hướng dẫn thực hiện nghị định 36 ttbyt

Công văn 945/BYT-QLD năm 2018 về việc thực hiện Luật Dược...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 945/BYT-QLD V/v thực hiện Luật dược số 105/2016/QH13...

Công văn 3593/BYT-TB-CT phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định...

Công văn 3593/BYT-TB-CT phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang...