Home Tags Dự thảo GCP

Tag: dự thảo GCP

Dự thảo thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng

Dự thảo thực hành tốt thử thuốc lâm sàng THỰC HÀNH TỐT THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư số: /2016/QĐ-BYT ngày...