Tags Posts tagged with "Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế"

Tag: Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều...

Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được...