danh mục mua sắm tập trung sở y tế Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Danh mục mua sắm tập trung sở y tế

Tag: danh mục mua sắm tập trung sở y tế

QUYẾT ĐỊNH 590/QÐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 590/QÐ-UBND Bắc Ninh, ngày 02...