Đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu điều trị Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu điều trị

Tag: Đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu điều trị

Công văn 3092/QLD-KD năm 2018 đảm bảo thuốc phục vụ nhu...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3092/QLD-KD V/v đảm bảo thuốc...