Quyết định 457/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

864
Quyết định 457/QĐ-QLD
Quyết định 457/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 457/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 457/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan do Cục Quản lý Dược cấp đối với 01 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận Ngày cấp
1 Evoluderm crème mains nourrissate au cacao 70771/13/CBMP-QLD 05/3/2013

– Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan;

+ Địa chỉ: 12/9G Lô N, Cao ốc Bình Khánh, đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Lý do thu hồi: sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Cục Quản lý Dược, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm trong vòng 06 tháng đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính (để p/h);
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Quyết định 457/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

457_QD_QLD_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!