Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV

985
Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV
Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV
Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV
5 (100%) 1 vote
BỘ Y TẾ

Số 1232/GCN-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     17   tháng    11   m 2017

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV;

Bộ Y tế chứng nhận:

Tên cơ sở xét nghiệm HIV: PHÒNG  XÉT NGHIỆM, BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC

Tên người phụ trách chuyên môn: Phạm Văn Ngãi

Địa điểm cơ sở xét nghiệm HIV: 42-44 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Được phép xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính bằng kỹ thuật miễn dịch đánh dấu.

Hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Không thời hạn.

Nơi nhận:

– Bệnh viện Đa Khoa MEDLATEC;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế

(để biết);

– Viện VSDT Trung ương (để biết);

– Sở Y tế Hà Nội (để biết);

– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

– Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV

DOWNLOAD GIẤY CHỨNG NHẬN

[sociallocker id=7424]

1232_GCN_BYT_2017_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com